Betong opptar CO2 fra luften. Denne naturlige prosessen, som kalles karbonatisering, er godt dokumentert og har vært kjent i over 100 år. I takt med økt oppmerksomhet om miljøspørsmål generelt, og CO2-utslipp spesielt, har det særlig de siste 10-15 årene vært et økende fokus på CO2-opptak fra karbonatisering.

Det har imidlertid vært reist spørsmål om hvordan opptaket av CO2 kan inkluderes i miljødokumentasjon av betong- og betongprodukter. For å sikre at korrekt netto karbonavtrykk fra mur og betong blir benyttet i klimagassberegninger er det viktig at nøkkeltall for CO2-opptak (mengde og hastighet) for mørtel og betong finnes, både i eksisterende konstruksjoner samt som nedknust masse

I regi av Norsk Betongforenings miljøkomite er det gjennom 2013 og 2014 jobbet frem en rapport som beskriver effekten av karbonopptak i betong og gir forslag til hvordan dette kan tas med i beregningene av netto klimagassutslipp fra betong.

Prosjektleder for arbeidet har vært Knut Kjellsen fra Norcem mens SINTEF Byggforsk og Østfoldforskning står for gjennomføring av FoU-arbeidet. Flere deltakende bedrifter har deltatt med faglig bistand og også finansiert arbeidet:

 • Betongforeningen
 • FABEKO
 • Betongelementforeningen
 • Spenncon
 • Norcem
 • Contiga
 • Statens vegvesen
 • Skarpnes
 • BA Gjenvinning

 

Konklusjoner:

Det er komplekse beregninger som ligger bak konklusjonene i NBs rapport nr 4 men forenklet sagt sier rapporten følgende:

 • Det er et totalopptak på ca 165 000 tonn CO2 per år i norske betongkonstruksjoner
 • Betongkonstruksjonen har antatt brukstid på 100 år og det beregnes CO2 opptak i 100 år etter riving eller endt brukstid.
 • 15% av utslippene fra årlig sementforbruk blir tatt opp igjen i løpet av de 100+100 år som ligger i modellen

Hele rapporten kan lastes ned her.

Det pågår dessuten et europeisk arbeid innen standardisering av PCR for prefabrikkert betong (prEN 16757) der effekten av karbonatisering er tatt inn i beregningene. Tittelen på denne standarden er: «Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Product Category Rules for precast concrete products”. Det firventes at denne vil foreligge som vedtatt standard I 2015.