Betong opptar CO2 fra luften. Denne naturlige prosessen, som kalles karbonatisering, er godt dokumentert og har vært kjent i over 100 år.

I takt med økt oppmerksomhet om miljøspørsmål generelt, og CO2-utslipp spesielt, har det særlig de siste 10-15 årene vært et økende fokus på CO2-opptak fra karbonatisering.

Det har vært reist spørsmål om det kan være grunnlag for at opptaket av CO2 kan inkluderes i miljødokumentasjon av betong- og betongprodukter. I regi av Norsk Betongforenings miljøkomite er det jobbet frem en rapport som beskriver effekten av karbonopptak i betong og gir forslag til hvordan dette kan taes med i beregningene av netto klimagassutslipp fra betong.

Utgitt av: Norsk Betongforening

Rapporten kan lastes ned her