Hensikten med denne rapporten er å gi en oversikt over mulig ombruk og materialgjenvinning av betong, hvordan betongavfall håndteres i dag og hvilke utfordringer og drivere det er for økt ombruk og materialgjenvinning.

Rapporten er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag av Miljøhandlingsplanen for betong

Rapporten kan leses her