Gjenvinning

Mye av det norske bygg- og anleggsavfallet består av tunge konstruksjoner som betong og tegl. Hvordan dette avfallet skal håndteres og inngå i nye bruksområder, er et viktig satsningsområde for å redusere den samlede avfallsmengden.

Gjennom forskning- og utviklingsprosjekter som RESIBA og Gjenbruksprosjektet har kunnskapen økt om gjenbruksmaterialer og avfallshåndtering. Det er behov for å oppsummere denne kunnskapen, samt få frem viktige premisser for hvordan bruk av knust betong og tegl kan økes i framtida.

Hensikten med denne rapporten er å gi en oversikt over mulig ombruk og materialgjenvinning av betong, hvordan betongavfall håndteres i dag og hvilke utfordringer og drivere det er for økt ombruk og materialgjenvinning.

Rapporten dokumenterer resultater fra forsøk  ved å tilføre betongslam til jord for å vurdere hvordan jordas pH og egenhet til dyrking av gras til fór ble påvirket (kalkingseffekt).

 – Status ved avslutning av GjenbruksprosjektetStatens vegvesens Gjenbruksprosjektet er et av fem etatsprosjekter  gjennomført i perioden 2002-2005. Gjenbruksprosjektet bestod av 8 delprosjekter, deriblant flere om gjenbruk.

Veiledningen skal skal hjelpe betongprodusentene med å definere hva som er problemområder, og hvilke tiltak som kan settes inn for å avhjelpe problemene. Veiledningen gir også et innblikk i aktuelle krav og konsekvensene av disse.